วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน

รหัสวิชา 1063101 3(2-2-5)
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร และการทำงานเป็นทีม อธิบายเรื่องการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จัดทำโครงการวิชาการและโครงการ บริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาได้ สามารถวางแผนคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับWebboard ของนักศึกษาในหน้าแรก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
(1) รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาเอก
(2) สถานที่เกิด
(3) ที่อยู่ปัจจุบัน
(4) การศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมปลาย
(5) คติประจำใจ
(6) เบอร์โทรศัพท์
(7) E-mail ของนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น