วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานครั้งที่ 6

ให้นักศึกษาศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจากเอกสารและในInternet แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
1.ความหมายวัฒนธรรมองค์กร คืออะไร
2.ทำไมหากเราไปเป็นครูสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราควรจะศึกษาอะไรบ้างที่จะทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.รูปแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นได้อย่างไร
4.การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ใบงานครั้งที่ 5

ท่านจะนำประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการเป็นครูที่ดีได้อย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

1.การอยู่ร่วมกันในหอพักนักศึกษา
2.การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.หากเราทะเลาะกันจะนำหลักการมนุษยสัมพันธ์ไปใช้ได้อย่างไร
4.แนวคิดเชิงบวกเป็นอย่างไร

ใบงานครั้งที่ 4

ให้นักศึกษาอธิบายในประเด็นดังนี้
1.หลักการของการทำงานเป็นทีมควรเป็นอย่างไร
2.มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การทำงานเป็นทีมประสบผลสำเร็จ
3.ในฐานะที่ท่านเป็นครูท่านจะนำวิธีการทำงานเป็นทีมไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้อย่างไร

ใบงานครั้งที่ 3

ให้นักศึกษาอธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้
1.ความหมายองค์และองค์การ
2.องค์ประกอบของการสื่อสาร
3.การสื่อสารมีช่องสื่อสารอย่างไรบ้าง
4.วัตถุประสงค์ของการสื่อสารมีอะไรบ้าง
5.ในฐานะที่เป็นนักศึกษาครูจะนำวิธีการสื่อสารไปใช้ได้อย่างไร

ใบงานครั้งที่ 2

เรื่อง ภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษา
1. นักศึกษาให้ความหมาย ผู้นำ ผู้บริหาร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
2. นักศึกษาสรุปบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้นำ
3. นักศึกษาจะมีวิธีการพัฒาภาวะผู้นำของนักศึกษาได้อย่างไร
4. นักศึกษากล่าวถึงภาวะผู้นำสมัยใหม่จะต้องมีวิธีคิดอย่างไร
5. นักศึกษาคิดว่า ประสิทธิภาพของภาวะผู้นำที่ดีควรทำอย่างไร

ใบงานครั้งที่ 1

ทฤษฎีและหลักการจัดการบริหารการศึกษา
1. นักศึกษาให้คำนิยาม การบริหาร การบริหารการศึกษา
2. นักศึกษาอธิบายคำว่าศาสตร์และศิลป ยกตัวอย่างประกอบ
3. นักศึกษากล่าวสรุปการวิวัฒนาการบริหารอย่างย่อ ๆพอสังเขป
4. นักศึกษาอธิบายทฤษฎีมาสโลว์ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีX ทฤษฎีY
5. ทฤษฎีอธิบายมนุษยสัมพันธ์และแรงจูงใจ

วิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน

รหัสวิชา 1063101 3(2-2-5)
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร และการทำงานเป็นทีม อธิบายเรื่องการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จัดทำโครงการวิชาการและโครงการ บริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาได้ สามารถวางแผนคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับWebboard ของนักศึกษาในหน้าแรก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
(1) รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาเอก
(2) สถานที่เกิด
(3) ที่อยู่ปัจจุบัน
(4) การศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมปลาย
(5) คติประจำใจ
(6) เบอร์โทรศัพท์
(7) E-mail ของนักศึกษา