วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานครั้งที่ 3

ให้นักศึกษาอธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้
1.ความหมายองค์และองค์การ
2.องค์ประกอบของการสื่อสาร
3.การสื่อสารมีช่องสื่อสารอย่างไรบ้าง
4.วัตถุประสงค์ของการสื่อสารมีอะไรบ้าง
5.ในฐานะที่เป็นนักศึกษาครูจะนำวิธีการสื่อสารไปใช้ได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น