วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 8

ให้ผู้เรียนสรุปรายงานจากกลุ่มที่ 9-10-11-12 ลงในบล็อกของผู้เรียนอย่างย่อ ๆ

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานครั้งที่ 7

หากผู้เรียนเข้าใจการตกแต่งแล้วขอให้ผู้เรียนสรุปตามใบงานเขียนลงในเว็บบล็อกของผู้เรียนด้วย
อาจารย์ได้ดูแล้วปรากฏว่าผู้เรียนยังไม่ดำเนินงานคืบหน้าเลย
อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์
11 ธันวาคม 2553